Co se chystá

 • Zastupitele čeká poslední hlasování o fúzi společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. (PT) vlastněné ze 100% statutárním městem Plzeň se společností Plzeňská energetika, a.s. (PE) spadající do koncernu Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) podnikatele Daniela Křetínského.
  Nechceme, aby soukromý podnikatel, jednající na rozdíl od města pouze za účelem dosažení zisku, vydělával na našich občanech, kteří si navíc ani nemohou vybrat dodavatele tepla a jsou tak zcela závislí na jeho vůli.
 • Důvodem fúze má být změna legislativy stanovující emisní limity a nutnost modernizace kotlů PT a čištění spalin.
  Zastánci fúze se domnívají, že společný podnik bude schopen lépe čelit budoucímu vývoji na energetickém trhu.
  Jsme přesvědčeni, že Plzeňská teplárenská je sama schopna čelit měnící se evropské legislativě. Stejně, jako je to běžné u našich západních sousedů. Navíc město je velmi věrohodný subjekt pro poskytovatele úvěrů, což přináší mj. i nižší úroky z úvěrů.
 • Společnost Plzeňská Teplárenská (PT) vykázala v roce 2016 čistý zisk 129 mil. Kč (meziroční pokles o 31%), z dividend obdrželo město Plzeň do rozpočtu 60 mil. Kč.
  Považujeme za chybu neustálé vyvádění zisku teplárny do rozpočtu města tak, že nezbývají prostředky na modernizaci teplárenského zařízení. To vedlo až k současnému stavu, kdy je potřeba významná modernizace.
 • V nově vzniklé společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. má mít město Plzeň 65% podíl a EPH 35%.
  Představenstvo PT bude sedmičlenné, přičemž EPH má obsadit 4 místa a město Plzeň 3 křesla.
  Nechceme, aby soukromý podnikatel řídil strategicky pro občany tak významný a monopolní podnik a určoval občanům Plzně mj. cenu tepla a teplé vody.
 • Součástí nově vzniklé společnosti má být i spalovna odpadu ZEVO Plzeň, naopak vyvedena do majetku města má být společnost Čistá Plzeň, s.r.o., zajišťující svoz odpadu.
  Svoz a likvidace odpadu mají patřit témuž vlastníkovi - městu Plzeň. Pokud totiž jiný zpracovatel odpadu nabídne spalovně ZEVO vyšší cenu za likvidaci odpadu, než platí společnost Čistá Plzeň, představenstvo Plzeňské teplárenské, které se musí chovat s péčí řádného hospodáře, tuto nabídku přijme, pokud i městská společnost Čistá Plzeň nezvýší své sazby. Tím se zdraží pro občany Plzně i svoz a likvidace odpadu.
 • Hodnota společnosti PT (Plzeň) byla ke 30.6.2017 odhadnuta na 3,5 mld. Kč.
  Hodnota společnosti PE (EPH) byla ke 30.6.2017 odhadnuta na 1,3 mld. Kč
  Tomu by po fúzi odpovídal poměr akcií 73% město Plzeň ku 27% EPH.
  EPH požaduje vyšší podíl akcií. Za tímto účelem plánuje vložit do nově vzniklé společnosti hotovost ve výši cca 580 mil. Kč, který by byl použit na splacení úvěru za spalovnu odpadu ZEVO Plzeň, který v současné době činí přibližně 950 mil. Kč.
  EPH má ale vlastnit 35% nově vzniklé společnosti. To znamená, že vkladem ve skutečnosti splácí z 35% i svůj dluh.

ALTERNATIVY

 • Investiční varianta:
  Výstavba nového fluidního kotle jako náhrada kotle K4, obnově kotle K5, odsíření kotle K6 a stavbě nového záložního plynového kotle, kdy výdaje činí částku ve výši cca 1,6 mld. Kč. Zde lze předpokládat, že by bylo možné žádat o přidělení dotace z programu MŽP, tento však v tuto chvíli vypsán není a ani projektová příprava není ve fázi, aby o případnou dotaci mohlo být zažádáno.
  Další výdaje se pak odhadují do roku 2028 v rozsahu cca 300 mil. Kč. Toto ale zatím není ještě definitivní, protože záleží, jaké hodnoty snížených emisních limitů Evropská komise do roku 2028 přijme.
  Město Plzeň je ve vynikající finanční kondici.
  Jak uvedl ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas:
  Závazky města Plzně jsou dlouhodobě s velkou rezervou plněny. "Evropská investiční banka i Ministerstvo financí ČR hodnotí Plzeň několika ukazateli, ve kterých se zlepšujeme. Například poměr provozních příjmů města k celkovým závazkům vychází na 3,15%.
  Pokud by člověk s průměrnou měsíční mzdou 27 000 korun platil takovou měsíční splátku, splácel by cca 850 korun," dodal Pavel Kotas.

 • Obnova stávajícího zařízení:
  Obnova kotlů K4, K5 a odsíření kotle K6. V takovém případě se pak jedná o náklady ve výši 750mil. Kč do roku 2023, a následně náklady na nové odsíření kotlů K4, K5 cca 800 mil. Kč do roku 2028.
  Pro srovnání: město Plzeň dotuje každý rok provoz MHD přibližně 800 mil. Kč.
 • V obou alternativních případech je možno očekávat pokles nebo absenci příjmu města z dividendy.
  Jsme přesvědčeni, že nejdůležitějším účelem Plzeňské teplárenské není pouze slepé generování zisku, ale služba občanům ve formě bezpečných a levných dodávek tepla a teplé vody. Z tohoto pohledu není pokles nebo dočasná absence příjmu města z dividend nikterak tragický. Už vůbec ne natolik, aby se kvůli tomu prodávala část společnosti, čímž reálný příjem města taktéž poklesne o 35%.

Zdroj: Podklady k jednání zastupitelstva ze dne 14.12.2017
dostupné na https://usneseni.plzen.eu - Podklady -Bod č.3 - TN/1